Presidio Celebrations Showcase 2017 - Photo Strips - archivalphotobooth