Emy's 60th Birthday 8.1.12 Full Photo - archivalphotobooth